Ondeugdelijke heupprothesen Ondeugdelijke kunststofmatjes Ondeugdelijke borstprothesen Ondeugdelijke ICD-leads

Ondeugdelijke kunststofmatjes

Wij behandelen de groepsclaim ter zake van kunststof matjes die gebruikt worden bij operaties bij vrouwen aan een verzakking van blaas, baarmoeder of darmen (bekkenbodemmatjes). Deze dienen als extra versteviging, maar kunnen mogelijk zeer ernstige problemen veroorzaken als pijn, infecties of incontinentie.

Kunststof bekkenbodemmatjes (‘mesh’)

Een groot aantal vrouwen kan in haar leven te maken krijgen met een bekkenbodemverzakking. Wanneer de hinder van een verzakking dermate ernstig is kan er voor worden gekozen om operatief de verzakking te verhelpen. Voor een dergelijk operatie wordt gebruikt gemaakt van lichaamseigen materiaal ('plastieken') of van kunststof materiaal. De afgelopen jaren is er steeds meer gebruik gemaakt van de kunststof variant, het zogenoemde kunststof bekkenbodemmatjes, ook wel bekend als ‘mesh’.
Na plaatsing van het matje bleek dat er bij een groot aantal patiënten ernstige ondraaglijke pijnklachten ontstonden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ontving dan ook veel meldingen over zeer ernstige problemen. De klachten die vrouwen ondervinden zijn soms zo ernstig dat ze hierdoor sterk beperkt worden in hun dagelijks functioneren. Het grote probleem van het kunststof bekkenbodemmatje is dat deze na plaatsing nauwelijks nog is te verwijderen. Vanwege de zeer verontrustende meldingen besloot de IGZ een onderzoek te starten. Inmiddels is dit onderzoek gepubliceerd. De belangrijkste conclusie is dat de IGZ van mening is dat de mesh terughoudend moet worden toegepast. Zo zal er eerst uitgebreid moeten worden onderzocht of er eventuele andere behandelingen mogelijk zijn. Ook komt de IGZ tot de conclusie dat de voorlichting naar de patiënt toe nogal te wensen over laat.
Tot op heden hadden de meest gerapporteerde problemen betrekking op de matjes die via de vagina worden ingebracht, de zogenaamde transvaginale mesh. Echter het komt steeds meer aan het licht dat ook bij andere type kunststof matjes/bandjes dezelfde soorten klachten kunnen ontstaan. Zo ontving de IGZ ook meldingen over zogenoemde TVT-bandjes, welke dienen ter behandeling van stress urine-incontinentie. Deze bandjes zijn van hetzelfde materiaal gemaakt als kunststofbekkenbodemmatjes en worden ook via de vagina ingebracht.
Ook werden er door de IGZ meldingen ontvangen over matjes die via een buikoperatie worden geïmplanteerd. Voorbeelden hiervan zijn matjes die worden gebruikt om een darmverzakking te verhelpen of matjes die de baarmoeder of vaginatop aan het heiligbeen bevestigen. Voorts waren er nog een aantal meldingen over meshes die werd toegepast bij liesbreuken en buikwandhernia’s.
De problematiek van het kunststof bekkenbodemmatje speelt zich wereldwijd af. Zo liet de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) zich al in 2008 uit over ernstige problemen en de noodzaak tot adequate klinische evaluatie van de matjes. In 2011 werd dit advies door de FDA nog eens flink aangescherpt.
De fabrikanten die de meshes hebben geproduceerd zijn onder andere: Johnson & Johnson, CR Bard, Davol, Boston Scientific, Island Biosurgical, Caldera Medical, Endo Pharmaceuticals, Covidien, American Medical Systems (AMS), Ethicon (Johnson & Johnson) en Mentor.

De Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)

Ook de NVOG heeft zich uitgelaten over de transvaginale mesh problematiek. Het standpunt van de NVOG is dat een verzakking in eerste instantie moet worden verholpen met lichaamseigen materiaal. Pas wanneer er geen andere uitweg is zou eventueel gekeken kunnen worden naar een kunststof bekkenbodemmatje.

Omvang van de schade

Als gevolg van uw ondeugdelijke bekkenbodemmatje heeft u wellicht schade ondervonden. Wat betreft de schade gaat het niet alleen om kosten die ontstaan doordat een of meer hersteloperatie(s) noodzakelijk zijn, maar om álle schade die voortvloeit uit het gebruik van het ondeugdelijke matje. Het gaat dus niet alleen om extra reiskosten, of de eigen bijdrage van de zorgverzekeraar. De schade kan fors oplopen, denkt u bijvoorbeeld maar aan het verlies aan inkomsten in geval van arbeidsongeschiktheid. Ook op de langere termijn kan schade ontstaan (bijvoorbeeld omdat hersteloperaties niet meer mogelijk zijn).

Verhaal van schade

Voor het verhaal van uw schadeposten adviseren wij u de producent en/of het ziekenhuis aansprakelijk te stellen. Wat betreft de aansprakelijkheid moet dus zowel gekeken worden naar de aansprakelijkheid van de producent (productaansprakelijkheid) voor het ondeugdelijke matje als naar de medische aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis.

Productaansprakelijkheid

De productaansprakelijkheid van de producent is naar zijn aard en soort een andere aansprakelijkheid dan de aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis. Dit brengt onder meer andere bewijsvereisten met zich mee. Van belang is verder dat er voor de productaansprakelijkheid een vervaltermijn geldt van 10 jaar gerekend vanaf het moment dat het product op de markt is gebracht. De enige manier om intreding van de vervaltermijn te voorkomen is het starten van een juridische procedure tegen de producent.
In de praktijk merken we dat de producenten allerlei manieren zoeken om onder hun verantwoordelijkheid uit te komen. Zo wordt de aansprakelijkheid niet expliciet erkend en dat is juist nodig om tot een rechtvaardige schadevergoeding te komen. Bovendien komen de producenten met bureaucratische, tijdverslindende procedures die naar alle waarschijnlijkheid niet zullen leiden tot een rechtvaardige schaderegeling. Vanwege de bovengenoemde vervaltermijn is het van belang dat ofwel de schade binnen deze termijn moet zijn geregeld, ofwel dat er een procedure bij de rechter aanhangig moet zijn gemaakt.Wij adviseren u dan ook om niet te wachten met u aan te melden bij een rechtsbijstandverlener. Bij ons kunt u zich hier aanmelden.

Aansprakelijkheid van arts en ziekenhuis

Voor de aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis geldt geen vervaltermijn. Wel geldt er een wettelijke verjaringstermijn van vijf jaar gerekend vanaf het moment dat u als slachtoffer bekend bent met de schade en de persoon die daarvoor aansprakelijk is. Deze verjaringstermijn kan, in tegenstelling tot de vervaltermijn, steeds opnieuw voor vijf jaar worden gestuit. Vooral gezien het feit dat nog niet alle toekomstige risico’s bekend zijn, is het van belang om uw rechten jegens de producent, maar ook jegens de arts en het ziekenhuis, veilig te stellen.

Teken geen medische machtiging of vaststellingsovereenkomst!

Mocht u op enige moment van een wederpartij een medische machtiging of vaststellingsovereenkomst ter tekening toegezonden krijgen adviseren wij deze niet te tekenen. Het is namelijk zeer risicovol om zonder onafhankelijk juridisch advies medische machtigingen of vaststellingsovereenkomsten te tekenen. U loopt bijvoorbeeld het risico dat uw medisch dossier wereldwijd bij bedrijven belandt die gelieerd zijn aan de producent. Met het tekenen van een vaststellingsovereenkomst loopt u tevens het risico dat belangrijke schade onvergoed blijft en u bij toekomstige schade niet meer bij de wederpartij kunt aankloppen.

Uitbesteding door rechtsbijstandsverzekeraar

Mocht u beschikken over een rechtsbijstandsverzekeraar dan is het volgende voor u van belang. Inmiddels hebben wij met een aantal rechtsbijstandsverzekeraars afspraken gemaakt over de uitbesteding van alle bekkenbodemmatjeszaken aan ons kantoor. De betreffende rechtsbijstandsverzekeraar neemt dan de kosten (tot een eventueel maximum verbonden aan uw polis) voor haar rekening. In het geval u een rechtsbijstandverzekering heeft en u uw zaak aldaar nog niet heeft aangemeld, dan adviseren wij u dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen met het verzoek uw zaak uit te besteden aan ons kantoor. Wij ontvangen uw melding dan van uw rechtsbijstandsverzekeraar en nemen contact met u op.

Samen sterk

In de toekomst zullen wij vele cliënten bijstaan in hun claim wegens schade die is ontstaan als gevolg van een ondeugdelijke bekkenbodemmatje. Iedere zaak die wij in dit kader doen, staat op zichzelf. De aard en de ernst van het letsel evenals de omvang van de schade zullen wij voor iedere cliënt afzonderlijk in kaart brengen. Maar toch geldt het adagium “samen sta je sterker”. Want de discussie die er speelt omtrent de aansprakelijkheid, speelt in iedere zaak. Doordat wij vele cliënten bijstaan, hebben wij veel kennis en informatie kunnen vergaren over deze materie. Bovendien kunnen we de kosten die wij moeten maken in de discussie over de aansprakelijkheid verdelen over meerdere cliënten, waardoor het voor de cliënt goedkoper is. Dit maakt het voor u als cliënt aantrekkelijker om samen uw recht te halen. Zou een gerechtelijke procedure uiteindelijk noodzakelijk zijn, dan kunnen de kosten daarvoor deels over alle deelnemers worden gespreid. Uiteraard zullen we vooraf overleggen indien een gerechtelijke procedure noodzakelijk blijkt.
Mocht u niet over een rechtsbijstandsverzekering beschikken maar zich toch graag aansluiten bij onze claim dan kunnen wij u ook van dienst zijn. U kunt u hier contact met ons kantoor opnemen waarna wij met u de mogelijkheden zullen doorspreken.

Meshed up

Stichting meshed up is een steunpunt voor slachtoffers van het kunststof bekkenbodemmatje. Voor meer informatie klik hier.
Als u in zijn algemeenheid behoefte heeft aan verdere informatie over de behandeling van deze claims kunt u hier contact met ons kantoor opnemen.

Hier kunt u een uitzending van het televisieprogramma Radar over dit onderwerp bekijken en hier vindt u de website van het steunpunt voor slachtoffers.

Hier vindt u een (korte) update van het televisieprogramma Radar van 12 november 2013.

Contact

+31 35 601 50 80

Oude Enghweg 4 1217 JC Hilversum