Ondeugdelijke heupprothesen Ondeugdelijke kunststofmatjes Ondeugdelijke borstprothesen Ondeugdelijke ICD-leads

Ondeugdelijke heupprotheses

Zoals regelmatig vermeld in de nieuwsbrieven op onze site hebben zich inmiddels vele cliënten gemeld met claims in verband met een ondeugdelijke metaal-op-metaal heupprothese, zoals een prothese van DePuy (zie hier eerdere berichten hierover, hier en hier).

Metaal-op-metaal
Bij dit type prothese, waarbij een grote metalen kop en kom is gebruikt, kunnen vaker dan mag worden verwacht, problemen ontstaan. Door de wrijving van het metaal op metaal kunnen kleine metaaldeeltjes loslaten en in het lichaam terecht komen. Dit geeft bij een groot aantal patiënten klachten, zoals zwelling in en rondom de heup, pseudotumoren, pijn en bewegingsbeperking van de heup met de prothese. Bij deze patiënten is vaak ook een hoge concentratie van chroom en kobalt in het bloed aanwezig. Soms zijn de problemen dermate ernstig dat voortijdig tot een heroperatie moet worden overgegaan. 

DePuy kunstheupen
In eerste instantie leek het alleen te gaan om een tweetal heupprothesen van de firma DePuy Orthopaedics inc. (een Engels bedrijf, hierna 'DePuy'). Later bleek het eveneens te gaan om producten van Wright Medical Technology inc., Biomet Nederland BV., - Mathys, - Stryker en Zimmer (zie hieronder). DePuy heeft op 26 augustus 2010 een vrijwillige recall gedaan betreffende twee soorten heupprotheses (ook wel ‘fietsbel prothese’ genoemd):

1. de ASR XL Acetabular System en
2. de ASR Hip Resurfacing System.

Uit (ongepubliceerde) informatie uit 2010 van de National Joint Registry (NJR) van Engeland en Wales bleek dat van nr. 1 ongeveer 13% een voortijdige heroperatie nodig had en van nr. 2: 12%.
Klik hier voor meer informatie over DePuy-zaken.

Specialist moet informeren
Op 9 november 2010 heeft de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) een standpunt uitgegeven over het gebruik van de metaal-op-metaal heupprothesen. De NOV waarschuwt dat klachten veroorzaakt door deze nieuwe heupprothesen niet alleen voorkomen bij prothesen van de firma DePuy. Ook vergelijkbare prothesen van andere firma's vertonen dezelfde problemen. De NOV adviseert haar leden om de patiënten bij wie de afgelopen 12 jaar dit type prothesen is geplaatst, volledig te informeren over de potentiële klachten. Deze groep patiënten zou jaarlijks gecontroleerd moeten worden gedurende een periode van 5 jaar. Bij afwijkingen met klachten behoort een heroperatie tot de mogelijkheden, zo bericht de NOV.

Ook andere metaal-op-metaal protheses
Inmiddels hebben zich ook diverse mensen tot ons kantoor gewend met klachten als gevolg van deze zogenoemde metaal-op-metaal protheses (ook wel resurfacing genoemd)  die afkomstig zijn van andere firma's zoals Wright Medical Technology inc., Biomet Nederland BV., Smith & Nephew B.V. en Zimmer.

Wie gaat de kosten betalen?
Sommige producenten en ziekenhuizen hebben aangegeven kosten in verband met extra onderzoek en een eventuele heroperatie te willen vergoeden. De door de producent en ziekenhuis genoemde kosten dekken echter (lang) niet alle mogelijke schade. Voor het verhaal van deze overige schadeposten zult u de producent en/of het ziekenhuis aansprakelijk moeten stellen. Wat betreft de aansprakelijkheid moet dus zowel gekeken worden naar de aansprakelijkheid van de producent voor de ondeugdelijke prothese als naar de medische aansprakelijkheid van de arts/het ziekenhuis.

Productaansprakelijkheid
De productaansprakelijkheid van de producent is naar zijn aard en soort een andere aansprakelijkheid dan de aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis. Dit brengt onder meer andere bewijsvereisten met zich mee. Van belang is voorts dat er voor de productaansprakelijkheid een vervaltermijn geldt van 10 jaar gerekend vanaf het moment dat het product op de markt is gebracht. De metaal-op-metaal protheses zijn al enige tijd geleden op de markt gebracht, zodat de vervaltermijn zich al snel kan voordoen (voor DePuy protheses bijvoorbeeld al in 2013). De enige manier om intreding van de vervaltermijn te voorkomen is het starten van een juridische procedure tegen de producent.

Aansprakelijkheid van arts en ziekenhuis
Voor de aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis geldt geen vervaltermijn. Wel geldt er een wettelijke verjaringstermijn van vijf jaar gerekend vanaf het moment dat u als slachtoffer bekend bent met de schade en de persoon die daarvoor aansprakelijk is. Deze verjaringtermijn kan, in tegenstelling tot de vervaltermijn, steeds opnieuw voor vijf jaar worden gestuit. Vooral omdat nog niet alle toekomstige risico’s bekend zijn, is het van belang om uw rechten jegens de producent, maar ook jegens de arts en het ziekenhuis, veilig te stellen.

Wat betreft de schade gaat het niet alleen om kosten die ontstaan doordat een heroperatie noodzakelijk is, maar om álle schade die voortvloeit uit het gebruik van de ondeugdelijke prothese. Het gaat dus niet alleen om extra reiskosten, of de eigen bijdrage van de zorgverzekeraar, zoals sommige producenten en ziekenhuizen doen voorkomen. De schade kan fors oplopen, denkt u bijvoorbeeld maar aan het verlies aan inkomsten in geval van arbeidsongeschiktheid. Let wel, ook op de langere termijn kan schade ontstaan. Bijvoorbeeld omdat heroperaties niet onbeperkt mogelijk zijn. Bij een voortijdige heroperatie is daarvan dan al één mogelijkheid verbruikt en kan mogelijk een in de toekomst noodzakelijke heroperatie niet meer plaatsvinden. Ook is nog niet bekend welke gevolgen de hoge concentraties chroom en kobalt in het bloed hebben.

Let op: er geldt een vervaltermijn van 10 jaar!
In de praktijk merken we dat de producenten allerlei manieren zoeken om onder hun verant-woordelijkheid uit te komen. Zo wordt de aansprakelijkheid niet expliciet erkend en dat is nodig om tot een rechtvaardige schadevergoeding te komen. Bovendien komen de producenten met bureaucratische, tijdverslindende procedures die naar alle waarschijnlijkheid niet zullen leiden tot een rechtvaardige schaderegeling. Bovendien geldt bij productaansprakelijkheid een vervaltermijn van 10 jaar, gerekend vanaf het moment dat het product op de markt is gebracht. De schade moet ofwel binnen deze termijn zijn geregeld, ofwel er moet een procedure bij de rechter aanhangig zijn. Dit betekent dat deze zaak voortvarend aangepakt dient te worden en u hiervoor niet afhankelijk zou moeten zijn van de producenten. Hoewel nog niet bij elke fabrikant precies bekend is wanneer de betreffende kunstheup in Nederland op de markt is gebracht, verloopt in veel gevallen genoemde termijn in 2013. Heeft u een metaal-op-metaal heupprothese gekregen dan geldt dus dat waarschijnlijk de mogelijkheden om uw schade op de producent te verhalen wegens productaansprakelijkheid in 2013 zal komen te vervallen! Wij adviseren u dan ook om niet te wachten met u aan te melden bij een rechtsbijstandverlener. Bij ons kunt u zich hier aanmelden.

Teken geen medische machtiging of vaststellingsovereenkomst!
Er is een kans dat u van de wederpartij een medische machtiging of vaststellingsovereenkomst ter tekening toegezonden krijgt. Ook wordt door sommige ziekenhuizen correspondentie van schaderegelingsbureau’s naar de patiënten gezonden of aan hen meegegeven. Van veel cliënten hebben wij begrepen dat deze de indruk hadden dat het door de wederpartij ingeschakelde bureau (bijv. Broadspire/Crawford & Company) onafhankelijk zou zijn, hetgeen beslist niet het geval is. Broadspire/Crawford & Company is door de wederpartij aangezocht en komt derhalve niet voor uw belangen op. Het is dan ook niet in uw belang en zelfs zeer risicovol om zonder onafhankelijk juridisch advies medische machtigingen of vaststellingsovereenkomsten te tekenen. U loopt het risico dat uw medisch dossier wereldwijd bij bedrijven belandt die gelieerd zijn aan de producent en uw eventueel verwijderde prothese geeft u eveneens uit handen aan deze producent. Onafhankelijk onderzoek naar de prothese is dan niet meer mogelijk. Met het tekenen van een vaststellingsovereenkomst loopt u het risico dat belangrijke schade onvergoed blijft en u bij toekomstige schade niet meer bij de producent kunt aankloppen.

Samen sterk
Van der Goen Advocaten staat vele cliënten bij in hun claim wegens schade als gevolg van een ondeugdelijke heupprothese. Iedere zaak die wij in dit kader doen, staat op zichzelf.  De aard en de ernst van het letsel evenals de omvang van de schade zullen wij voor iedere cliënt afzonderlijk in kaart brengen. Maar toch geldt het adagium “samen sta je sterker”. Want de discussie die er speelt omtrent de aansprakelijkheid, speelt in iedere zaak. Doordat wij vele cliënten bijstaan, hebben wij veel kennis en informatie kunnen vergaren over deze materie. Bovendien kunnen we de kosten die wij moeten maken in de discussie over de aansprakelijkheid verdelen over meerdere cliënten, waardoor het voor de cliënt goedkoper is. Dit maakt het voor u als cliënt aantrekkelijker om samen uw recht te halen.  Zou een gerechtelijke procedure uiteindelijk noodzakelijk zijn, dan kunnen de kosten daarvoor over alle deelnemers worden verdeeld. Uiteraard zullen we vooraf overleggen indien een gerechtelijke procedure noodzakelijk blijkt.

Als u behoefte heeft aan verdere informatie over de behandeling van deze claims of als u zich wil aanmelden voor behandeling van uw claim kunt u hier contact opnemen.

Een documentaire van de BBC over dit onderwerp vindt u hier.

 

Contact

+31 35 601 50 80

Oude Enghweg 4 1217 JC Hilversum