Ondeugdelijke heupprothesen Ondeugdelijke kunststofmatjes Ondeugdelijke borstprothesen Ondeugdelijke ICD-leads

Algemene voorwaarden

Gedeponeerd onder nummer: 148/1999 d.d. 12 mei 1999 ter griffie van de rechtbank Utrecht


 1. Van der Goen Advocaten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat en procureur uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin. Hierbij laat Van der Goen Advocaten zich bijstaan door personen die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliënten worden ingeschakeld. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Van der Goen Advocaten steeds gerechtigd andere advocaten, juristen, paralegals of andere medewerkers ter uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden in te schakelen.
 2. Alle opdrachten van cliënten beschouwt Van der Goen Advocaten als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven wordt uitgesloten.
 3. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Van der Goen Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
 4. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Van der Goen Advocaten aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Van der Goen Advocaten afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 5. Indien in het kader van de uitvoering van een opdracht van een cliënt een derde die niet aan Van der Goen Advocaten verbonden is wordt ingeschakeld om werkzaamheden te verrichten zal Van der Goen Advocaten niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze derde mochten worden gemaakt.
 6. Een eerste gesprek (intake-gesprek) is slechts kosteloos indien dit vooraf door Van der Goen Advocaten schriftelijk is bevestigd. In elk geval zal slechts het eerste half uur van het eerste gesprek kosteloos zijn en zal de verdere tijd die dit in beslag neemt in rekening worden gebracht. Alle uit het eerste gesprek voortvloeiende of daarmee samenhangende werkzaamheden zullen overeenkomstig de geldende tarieven in rekening worden gebracht.
 7. Van der Goen Advocaten is gerechtigd een voorschot op het uiteindelijk te berekenen honorarium voor de te verlenen diensten in rekening te brengen en haar werkzaamheden eerst aan te vangen nadat dit voorschot is voldaan. Van der Goen Advocaten is gerechtigd, mede in aanmerking genomen de stand van het onderhanden werk, gedurende de loop der werkzaamheden opnieuw voorschotten op het uiteindelijk te betalen honorarium in rekening te brengen welke door cliënt tijdig dienen te worden voldaan. Bij niet tijdige voldoening is Van der Goen Advocaten steeds gerechtigd de werkzaamheden te staken. Van der Goen Advocaten is in een zodanig geval niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die uit de staking der werkzaamheden voor cliënt mocht voortvloeien.
 8. Indien in een voorgaande c.q. andere zaak die voor cliënt behandeld is een declaratie waarvan de betalingstermijn verstreken is niet is voldaan, is Van der Goen Advocaten gerechtigd de werkzaamheden in de lopende zaak te staken totdat in de vorige zaak/zaken de openstaande declaratie met inbegrip van eventuele rente en kosten geheel is voldaan.
 9. Tenzij voorafgaand schriftelijk anders is overeengekomen verricht Van der Goen Advocaten haar werkzaamheden op grond van de op dat moment voor de betrokken advocaten/medewerkers geldende uurtarieven ten tijde van het verrichten der werkzaamheden. Cliënt is steeds gerechtigd hiervan specificatie te vragen en Van der Goen Advocaten verplicht deze te verschaffen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Van der Goen Advocaten bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, genoemde uurtarieven te wijzigen.
 10. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd. Indien Van der Goen Advocaten genoodzaakt is tegen een in verzuim zijnde cliënt invorderingsmaatregelen te treffen komen deze ten laste van cliënt met een minimum van 15% van het openstaande saldo.
 11. Bij geschil over de hoogte van een declaratie van Van der Goen Advocaten zal deze overeenkomstig het bepaalde in de Advocatenwet ter begroting worden ingediend bij de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Utrecht. Indien een geschil ontstaat met betrekking tot de hoogte van een declaratie is Van der Goen Advocaten gerechtigd te vorderen dat cliënt binnen vijf dagen nadat Van der Goen Advocaten dit heeft gevorderd ter zekerheid van betaling het openstaande bedrag op de rekening van een door Van der Goen Advocaten aan te wijzen notaris wordt gestort.
 12. Op de rechtsverhouding tussen Van der Goen Advocaten en cliënt is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen ontstaan uit of verband houdende met overeenkomsten die met Van der Goen Advocaten zijn afgesloten danwel overeenkomsten die daarmede samenhangen zullen bij uitsluiting worden berecht door de daartoe volgens de regels van de absolute competentie bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Van der Goen Advocaten, tenzij deze er de voorkeur aan mocht geven de normale regels van de competentie te volgen.
 13. Ook voormalig medewerkers van Van der Goen Advocaten kunnen nadat zij het kantoor van Van der Goen Advocaten hebben verlaten in geval van aansprakelijkstelling beroep doen op het bepaalde in deze voorwaarden.
 14. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd van Van der Goen Advocaten met derden. Hiervan kan uitsluitend worden afgeweken door een voorafgaande schriftelijke akte ondertekend door de directie van Van der Goen Advocaten.
 15. Voor zover voor een cliënt tevens werkzaamheden worden verricht binnen het kader van het systeem van De Praktijkjurist en er sprake mocht zijn van strijdigheid van de onderhavige voorwaarden en de algemene voorwaarden waarop de werkzaamheden in het kader van De Praktijkjurist worden uitgeoefend, prevaleren laatstgenoemde voorwaarden. Voor zover het bepaalde in de onderhavige voorwaarden in strijd mocht zijn of komen met hetgeen ingevolge de Advocatenwet of de verordenende bevoegdheid van de Nederlandse Orde van Advocaten is of wordt voorgeschreven prevaleert het in laatstgenoemde wet of verordening met zoveel mogelijk instandhouding van het overigens in deze voorwaarden bepaalde.

Contact

+31 35 601 50 80

Oude Enghweg 4 1217 JC Hilversum